3p
Pracownia planowania przestrzennego

Usługi Nasza oferta

Planowanie przestrzenne i urbanistyka


Opracowujemy:
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • koncepcje podziału i zagospodarowania terenu,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • oceny aktualności dokumentów planistycznych.

Architektura krajobrazu


Opracowujemy:
 • projekty ogrodów,
 • koncepcje zagospodarowania terenów zielonych,
 • projekty rewaloryzacji terenów zielonych,
 • projekty zagospodarowania terenów sportu i rekreacji,
 • koncepcje zagospodarowania krajobrazu,
 • inwentaryzacje terenów zielonych.

Doradztwo


Opracowujemy:
 • wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • analizy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości realizacji różnych wariantów inwestycji.
 • inne dokumenty związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.